Yêu cầu các cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi diễn biến của bão Saudel trên hệ thống thông tin đại chúng để có biện pháp phòng chống kịp thời